OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknutú osobu v súvislosti so získavaním a spracúvaním osobných údajov

 1. Správca osobných údajov

1.1 Obchodné meno: Mgr. Michal Hreňovčík, s miestom podnikania: Sobrance SNP 451/16, 073 01 Sobrance, IČO: 54 447 151, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, číslo živnostenského registra: 840-29405 („ďalej len prevádzkovateľ“)

1.2 Prevádzkovateľ  zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES [ďalej len „GDPR“] a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení [ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“].

1.3 Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený. Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

2.1 „Osobné údaje“: sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2.2 Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

2.3 Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je najmä uzavretie kúpnej zmluvy a na to nadväzujúce spracovanie objednávky, doručenie objednaného tovaru dotknutej osobe a v neposlednom rade splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

2.4 Prevádzkovateľ týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, bez jej súhlasu ako Dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s Dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2.5 Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude môcť uzatvoriť a splniť kúpnu zmluvu.

2.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

2.7 Ak budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje tretích osôb, je povinnosťou osoby, ktoré tieto údaje poskytuje informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov.

2.8 Dotknutá osoba v plnom rozsahu zodpovedá, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé. V prípade uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované aj ako trestný čin mohlo by to byť dôvodom pre zrušenie objednávky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie objednávky, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Dotknutej osobe vznikli.

 1. Účel spracúvanie osobných údajov

3.1 Účelom spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je:

 • spracovanie účtovných dokladov
 • evidencia zmlúv a klientov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
 • archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
 • marketingové aktivity prevádzkovateľa
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: (Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov).
 1. Príjemcovia osobných údajov

4.1 Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

 • Štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa
 • zamestnanci Prevádzkovateľa
 • obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám.
 • Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.
 1. Prenose osobných údajov do tretej krajiny

Neuplatňuje sa – Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje do tretej krajiny.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

6.1 Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie. (Napríklad údaje zákazníka, ktoré získal na účel vybavenia jeho objednávky a s tým spojený účel prípadného vybavenia reklamácie bude prevádzkovateľ ukladať počas reklamačnej lehoty (zväčša 24 mesiacov), prípadne potom ešte počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv (3 alebo 4 roky).

6.2 Na účely vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností osobné údaje zákazníkov uvedené na faktúrach či iných daňových dokladoch sa budú uchovávať rovnako ako je archivačná lehota účtovných dokladov.

 1. Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

Neuplatňuje sa. – Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu.

 1. Poučenie o právach o povinnostiach dotknutej osoby

8.1 Dotknutá osoba má okrem iného na prístup k svojim Osobným údajom a môže žiadať informácie o:

 • účele spracúvania Osobných údajov,
 • kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a
 • dobe uchovávania Vašich Osobných údajov,
 • práve požadovať od nás opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od vás.

8.2 Prevádzkovateľ Vám bezodkladne poskytne vaše osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa vašich požiadaviek. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

8.3 V prípade, ak sa ako dotknutá osoba dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne Osobné údaje, prosím informujte nám o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme. Taktiež máte právo žiadať doplnenie neúplných osobných údajov.

8.4 Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
 • odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Podmienkach,
 • budete namietať spracúvanie Osobných údajov,
 • sme nadobudli Vaše Osobné údaje nezákonne,
 • máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše Osobné údaje alebo
 • Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8.5 V prípade výmazu osobných údajov na vašu žiadosť zároveň prijmeme primerané bezpečnostné opatrenia na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje o tejto žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na tieto osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

8.6 Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov v prípade, ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť
 • spracúvanie Vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto obmedzenia ich použitia,
 • už viac nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku
 • namietate spracúvanie Osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

8.7 Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania, osobné údaje spracúvame len s vašim výslovným súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

8.8 Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.9 Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

8.10 Máte právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Môžete to realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa na jeho webstránke).

8.11 Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom – Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z..

 1. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Podľa ust. § 15 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 1. Cookies a ich používanie prevádzkovateľom

10.1 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Prevádzkovateľ používa súbory cookies, aby sme uchovali:

 • Vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.
 • remarketing
 • Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a čo aké produkty ste si prehliadali na našej stránke

Cookies zväčša neobsahujú informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale Vaše Osobné údaje, ktoré uchovávame môžu byť prepojené s údajmi, ktoré sú získavané a ukladané z cookies.

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 10. 11. 2022

 

 

NOVINKY EMAILOM